Võimalused

Koolitatav

Lihtne ja kasutajasõbralik keskkond
Ligipääs erinevates seadmetes
Võimalus õppida endale sobival ajal ja kohas
Selge tegevusplaan kogu koolituse jooksul
Ülevaade oma õppimise progressist
Mitmekeelne keskkond
Personaalne tagasiside
Võimalus registreerida end koolitustele
Ülevaade oma sertifikaatidest ja tunnistustest
Ülevaade oma kinnitatud dokumentidest

Koolitaja

Kompetentsimaatriks ametitest ja rollidest ja neile seatud nõuetest
Ülevaade koolitusvajadustest
Koolitusplaani koostamine
Lihtne koolituste koostamine
Lihtne õppematerjali ja testide koostamine
Võimalus lisada partnerite koolitusi koolitusplaani
Lisada saab mujal väljastatud sertifikaate
Koolitatavate tagasiside
Automaatsed teavitused
Erinevad ülevaated ja raportid

Otsene juht

Ülevaade töötajate kompetentside vastavusest
Ülevaade töötajate koolitusvajadustest
Ülevaade töötajate sertifikaatide aegumisest
Ülevaade kinnitamiseks saadetud dokumentidest
Ülevaade töötajate aastasest koolitusmahust
Võimalus lisada töötajad koolitusele
Lihtne võimalus koolitusi koostada ja töötajad sinna lisada
Võimalus määrata töötaja uude rolli
Võimalus lisada mujal väljastatud sertifikaate

Kõik võimalused

Kompetentside haldamine

Kompetentside kaardistamine vastavalt ametile või rollile
Ülevaade töötajate vastavusest ameti või rolli nõuetele
Ülevaade uude rolli sobivatest töötajatest
Töötajate karjääriedendus
Koolitusvajaduste ülevaade
Koolitusplaani koostamine

Koolituse koostamine ja haldamine

Lihtne koolituste koostamine
Tüüpkoolituste koostamine mallist
Võimalus koostada erinevad kombineeritud koolitusi
Koolituspakettide kasutamine koolitustel
Kordustestid soorituse ebaõnnestumisel
Automaatsed teavitused
Kommunikatsioon ja tagasiside
Õppekalender

Testid ja õppematerjalid

Lihtne õppematerjalide koostamine ja haldamine
Erinevad tüüpi sisudokumendid koolitustel
Harjutustestide lisamine õppematerjalidele
Erinevate testide koostamine ja haldamine
Erinevad küsimuste mudelid
Küsimuste import ja eksport
Küsimustele lisatavad pildid ja kommentaarid

Sertifikaatide või tunnistuste haldamine

Automaatne sertifikaadi väljastamine koolituse läbimisel
Mujal väljastatud sertifikaatide lisamine
Sertifikaatide aegumise jälgimine
Nõutud sertifikaatide olemasolu jälgimine vastavalt ametile või rollile

Ülevaated ja statistika

Ülevaated koolituste tulemustest
Erinevad statistilised raportid
Testide ja küsimuste statistika
Töötaja läbitud koolitused ja tulemused
Töötaja aasta koolitusmahu ülevaade
Töötajale kinnitamiseks esitatud dokumendid